Davines Trở Thành Tập Đoàn Benefit!

 

Điều này có nghĩa là gì và chứng nhận B Corp là gì? Dưới đây là câu trả lời cho những câu hỏi của bạn!

Tiến thêm một bước về phía trước

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2019, Davines trở thành Tập Đoàn Benefit. Đây là sự thay đổi về luật chứng nhận - ở cấp độ pháp lý - về những giá trị luôn được Công ty trân trọng - điều đã mang tới chứng nhận B Corp vào năm 2016.

 

Davines cũng trở thành một Tập đoàn Benefit với mục đích chung là theo đuổi - ngoài các mục tiêu kinh doanh đặc trưng của công ty - các mục tiêu lợi ích chung và hoạt động một cách bền vững và minh bạch đối với con người, cộng đồng, đất đai và môi trường, tài sản và các hoạt động văn hóa và xã hội, các tổ chức và hiệp hội, cũng như các bên liên quan khác."

Trích từ điều luật mới của Davines

Trở thành Tập đoàn Benefit có nghĩa là ?

Một Tập đoàn Benefit là một hình thức pháp lý, xác định lại các mục đích của công ty trong các điều luật.

  • Tập đoàn Benefit
  • Tập đoàn B Corp
  • Công ty tiêu chuẩn

Khi một công ty quyết định trở thành một Tập đoàn Benefit, công ty phải củng cố các điều luật của mình, cam kết hoạt động không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì lợi ích của hành tinh và cộng đồng.

B Corp chọn cách phân phối giá trị mà họ tạo ra không chỉ giữa các cổ đông, mà còn giữa tất cả các bên liên quan: nhân viên, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương nơi công ty hoạt động, và môi trường.

Mục đích của công ty là kinh doanh phân phối lợi nhuận và cổ tức giữa các cổ đông.

 

Cam kết cho tương lai

Ngay cả khi Davines đã trở thành một Tập đoàn Benefit Corporation, công ty vẫn là một Tập đoàn B Corp

 

Sự thay đổi trong các điều luật nhằm ràng buộc chúng tôi hơn nữa không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai để giữ cam kết vì lợi ích của con người, cộng đồng và hành tinh.

B Corp, đo lường tác động tích cực của chúng tôi

Có rất nhiều điểm khác nhau giữa Tập đoàn Benefit và Tập đoàn B Corp. Điều quan trọng nhất là, để trở thành Tập đoàn B Corp, công ty cần hoàn thành Đánh giá B Impact, một thủ tục định lượng phân tích mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh và đo lường với số điểm chính xác về tác động đối với một số lĩnh vực quan tâm, chẳng hạn như Môi trường hoặc Chính phủ.
Chỉ những doanh nghiệp đạt trên 80 điểm trong số 200 mới có thể là Tập đoàn B Corp và họ cần được chứng nhận lại ba năm một lần.

 

Benefit Corporation, một khuynh hướng sâu sắc và lâu dài

Tập đoàn Benefit không bắt buộc phải trải qua chứng nhận vì các điều luật đã thể hiện cam kết sâu sắc và lâu dài của công ty.

 

Mặc dù một Tập đoàn B Corp phải tuân theo thước đo có thể thay đổi hàng năm (một công ty có thể mất chứng nhận B Corp nếu không còn đáp ứng các yêu cầu), một Tập đoàn Benefit thể hiện một sứ mệnh kéo dài theo thời gian, do đó không phải tuân theo những thay đổi hàng năm.

Một hành trình toàn cầu duy nhất

Davines đã quyết định đi theo con đường toàn cầu này, do đó Davines SPA đã thay đổi các điều luật của mình thành Società Benefit, và Davines Bắc Mỹ do đó cũng đã trở thành một Tập đoàn Benefit. Tất cả các chi nhánh khác không có cùng hình thức pháp lý để sửa đổi các điều luật của họ cho phù hợp. Chứng nhận B Corp vẫn có giá trị đối với toàn bộ Tập đoàn Davines, bao gồm tất cả các chi nhánh cũng như các nhãn hiệu Comfort Zone và Skin Regimen.